Japanese vocabulary and conjigation
Verbs
Ru Verbs  
verb   dictionary form   present affirmative   present negative   past affirmative   past negative   te form   have to
stays at iru imasu imasen imashita imasen deshita ite i
to go out dekakeru dekakemasu dekakemasen dekakemashita dekakemasen deshita dekakete dekake
to wake up okiru okimasu okimasen okimashita okimasen deshita okite oki
to eat taberu tabemasu tabemasen tabemashita tabemasen deshita tabete tabe
to sleep neru nemasu nemasen nemashita nemasen deshita nete ne
to see/watch miru mimasu mimasen mimashita mimasen deshita mite mi
to open akeru akemasu akemasen akemashita akemasen deshita akete ake
to teach oshieru oshiemasu oshiemasen oshimashita oshimasen deshita oshiete oshie
to get off oriru orimasu orimasen orimashita orimasen deshita oorite ori
to barrow kariru karimasu karimasen karimashita karimasen deshita karite kari
to close shimeru shimemasu shimemasen shimemashita shimemasen deshita shimete shime
to take(shower) obiru obimasu obimasen obimashita obimasen deshita obite obi
to turn on tsukeru tsukemasu tsukemasen tsukemashita tsukemasen deshita tsukete tsuke
to forget wasureru wasuremasu wasuremasen wasuremashita wasuremasen deshita wasurete wasure
to insert ireru iremasu iremasen iremashita iremasen deshita irete ire
U Verbs
there is aru arimasu arimasen arimashita arimasen deshita atte
to meet au aimasu aimasen aimashita aimasen deshita atte awa
to buy kau kaimasu kaimasen kaimashita kaimasen deshita katte kawa
to write kaku kakimasu kakimasen kakimashita kakimasen deshita kaite kaka
to take(picture) toru torimasu torimasen torimashita torimasen deshita totte tora
to wait matsu machimasu machimasen machimashita machimasen deshita matte mata
to understand wakaru wakarimasu wakarimasen wakarimashita wakarimasen deshita wakate wakara
to swim oyogu oyogimasu oyogimasen oyogimashita oyogimasen deshita oyoite oyoga
to ask/listen kiku kikimasu kikimasen kikimashita kikimasen deshita kitte kika
to ride noru norimasu norimasen norimashita norimasen deshita notte nora
to do(perform) yaru yarimasu yarimasen yarimashita yaritmassen deshita yatte yara
to go iku ikimasu ikimasen ikimashita ikimasen deshita itte ika
to return kaeru kaerimasu kaerimasen kaerimashita kaerimasen deshita kaete kaera
to drink nomu nomimasu nomimasen nomimashita nomimasen deshita nonde noma
to speak/talk hanasu hanashimasu hanashimasen hanashimashita hanashimasen deshita hanashite hanasa
to read yomu yomimasu yomimasen yomimashita yomimasen deshita yonde yoma
to play asobu asobimasu asobimasen asobimashita asobimasen deshita asonde asoba
to hurry isogu isogimasu isogimasen isogimashita isogimasen deshita isoide isoga
to return object kaesu kaeshimasu kaeshimasen kaeshimashita kaeshimasen deshita kaeshite kaesa
turn off/erase kesu keshimasu keshimasen keshimashita keshimasen deshita keshite kesa
to die shinu shinimasu shinimasen shinimashita shinimasen deshita shinde shina
to sit down suwaru suwarimasu suwarimasen suwarimashita suarimasen deshita suwatte suwara
to stand up tatsu tachimasu tachimasen tachimashita tachimasen deshita tatte tata
to use tsukau tsukaimasu tsukaimasen tsukaimashita tsukaimasen deshita tsukatte tsukawa
to help tetsudau tetsudaimasu tetsudaimasen tetsudaimashita tetsudaimasen deshita tetsudatte tetsudawa
to enter hairu hairimasu hairimasen hairimashita hairimasen deshita haitte haira
to carry/hold motsu mochimasu mochimasen mochimashita mochimasen deshita motte mota
to be absent/rest yasumu yasumimasu yasumimasen yasumimashita yasumimasen deshita yasunde yasuma
Irregular Verbs
to come kuru kimasu kimasen kimashita kimasen deshita kite ko
to do suru shimasu shimasen shimashita shimasen deshita shite shi
to bring (person) tsuretekuru tsuretekimasu tsuretekimasen tsuretekimashita tsuretekimasen deshita tsuretekite tsureteka
to bring thing mottekuru mottekimasu mottekimasen mottekimashita mottekimasen deshita mottekite motteka
to hold tsukamu tsukamimasu tsukamimasen tsukamimashita tsukamimasen deshita tsukande tsukama

 

Adjectives
Adjective   dictionary form present affirmative   present negative   past affirmative   past negative   te form
ii adjectives
good ii/yoi iidesu yokunai desu yokatta desu yokunakatta yoku shite
early hayai hayai desu hayaku arimasen hayakatta desu hayaku arimasen deshita hayaku shite
new atarashii atarahii desu atarashiku arimasen atarashikatta desu atarashiku arimasen deshita
hot atsui atsui desu atsuku arimasen atsukatta desu atsuku arimasen deshita
busy isogashii isogashii desu isogashiku arimasen isogashikatta desu isogashiku arimasen deshita
big ookii ookii desu ookiku arimasen ookikatta desu ookiku arimasen deshita
interesting omoshiroi omoshiroi desu omoshiroku arimasen omoshirokatta desu omoshiroku arimasen deshita
good looking kakkoii kakkoii desu kakkoiku arimasen kakkoikatta desu kakkoiku arimasen deshita
scary kowaii kowaii desu kowaiku arimasen kowaikatta desu kowaiku arimasen deshita
cold samuii samuii desu samuiku arimasen samuikatta desu samuiku arimasen deshita
fun tanoshii tanoshii desu tanoshiku arimasen tanoshikatta desu tanoshiku arimasen deshita
small chiisai chiisai desu chiisaku arimasen chiisakatta desu chiisaku arimasen deshita
boring tsumaranai tsumaranai desu tsumaranaku arimasen tsumaranakatta desu tsumaranaku arimasen deshita
old furaui furaui desu furauku arimasen furaukatta desu furauku arimasen deshita
difficult muzukashii muzukashii desu muzukashiku arimasen muzukashikatta desu muzukashiku arimasen deshita
easy yasashii yasashii desu yasashiku arimasen yasashikatta desu yasashiku arimasen deshita
cheap yasui yasui desu yasuku arimasen yasukatta desu yasuku arimasen deshita
delicious oishii oishii desu oishiku arimasen oishikatta desu oishiku arimasen deshita oishikute
noisy urusai urusai desu urusaku arimasen urusakatte desu urusaku arimasen deshita
near chikai chikai desu chikaku arimasen chikakatta desu chikaku arimasen deshita
soft yawarakai yawarakai desu yawarakaku arimasen yawarakakatta desu yawarakaku arimasen deshita
strange okashii okashii desu okashiku arimasen okashikatta desu okashiku arimassen deshita
Na adjectives
dislike kirai kirai desu kirai ja arimasen kirai deshita kirai ja arimasen deshita kirai ni natte
beautiful kirei kirei desu kirei ja arimasen kirei deshita kirei ja arimasen deshita kirei ni natte
healthy genki genki desu genki ja arimasen genki deshita genki ja arimasen deshita genki ni natte
quiet shizuka shizuka desu shizuka ja arimasen shizuka deshita shizuka ja arimasen deshita shizuku ni shite
like suki suki desu suki ja arimasen suki deshita suki ja arimasen deshita
hate daikirai daikirai desu daikirai ja arimasen daikirai deshita daikirai ja arimasen deshita
love daisuki daisuki desu daisuki ja arimasen daisuki deshita daisuki ja arimasen deshita
lively nigiyaka nigiyaka desu nigiyaka ja arimasen nigiyaka deshita nigiyaka ja arimasen deshita
expensive takai takai desu takai ja arimasen takai deshita takai ja arimasen deshita
close soba soba desu soba ja arimasen soba deshita soba ja arimasen deshita

 

Nouns
English Japanese
student Gakusei
language go
high school koukou
pm gogo
am gozen
years old sai
mr/mrs san
O'clock ji
that's right sou desu
university daigaku
telephone denwa
friend tomodachi
name namae
what nan/nani
japan nihon
year student nensei
half han
number bangou
international student ryuugakusei
I watashi
science kagaku
economics keizai
politics seiji
literature bungaku
history rekishi
work shigoto
doctor isha
office worker kaishain
housewife shufu
lawyer bengoshi
mother okaasan
father otousan
older sister oneesan
older brother oniisan
younger sister imouto
younger brother otouto
fish sakana
pork tonkatsu
meat niku
menu menyuu
vegetable yasai
pencil enpitsu
umbrella kasa
bag kanban
shoes kutsu
wallet saifu
dictionary jisho
bike jitensha
newspaper shinbun
t shirt tiishatsu
watch/clock tokei
hat boushi
book hon
cafť kissaten
bank ginkou
toilet toire
library toshokan
post office yuubinkyoku
how much? ikura
dollar yen
east higashi
west nishi
north kita
south minami
right  migi
left hidari

 

1 ichi
2 ni
3 san
4 shi/yon
5 go
6 roku
7 shichi/nana
8 hachi
9 ku
10 juu
11 juuichi
12 juuni
first tsuitachi
second futsuka
third mikka
fourth yokka
fifth itsuka
sixth muika
seventh nanoka
eighth youka
nineth kokonoka
tenth touka
January ichigatsu
Febuary nigatsu
March sangatsu
April shigatsu
May gogatsu
June rokugatsu
July shichigatsu
August hachigatsu
September kugatsu
October juugatsu
November juuichigatsu
December juunigatsu

 

daijoubu, chanto tsukande masu kara
its ok, Ibecause I am holding tight.
nama mugi nama gome nama tamago
raw wheat   raw rice  raw egg
nan demo ii
either is good/ anything is fine
iki tete sumimasen
excuse me for living
yurushite chonmage
forgive me (bad pun)
suki ja nai
donít like
ii seito
good student
kimochii 
feels good
yoku nai
not good
have to
na kereba narimasen
sukijanaitte yuttenjan
I donít like that, I already told you (angry)
it is good to hear from you → Renraku ga kite yokatta desu.